Skip directly to content

Algemene voorwaarden

 1. De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. Indien er een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan CCI bvba moet voldoen. 
 2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen, draagt CCI bvba geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. 
 3. De klant moet er zorg voor dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij moet er tevens voor zorgen dat de sleutel op voorhand afgegeven wordt indien de werf gesloten zou zijn. 
 4. Alle geleverde materialen blijven eigendom van CCI bvba tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor de schade aan en de vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De leveringstermijn van producten is afhankelijk van de leverancier. CCI bvba streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden. 
 5. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. CCI bvba is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering ingeroepen worden. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de (eenheids)prijs overeengekomen is. 
 6. De ingebruikneming van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. 
 7. Indien de klant de bestelling weigert of het contract vernietigt of indien er geen uitvoering aan gegeven kan worden, moet de klant een schadevergoeding betalen van 15% van het totaalbedrag van de aanneming. Indien de klant artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10% van de afgezegde werken. 
 8. Als CCI bvba zelf het contract niet nakomen, heeft de klant recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt. 
 9. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze kantoren of via overschrijving op ING 363-0719398-86. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar tot de datum van de effectieve betaling. Bij gebrek aan een tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag, met een minimum van € 50. Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoege van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de BTW-aangifte. 
 10. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgische recht van toepassing. 
 11. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren behoren.